De prijzen worden als volgt berekend:
 Reguliere deelnemerJongere
Deelname:€ 449,-€ 249,-
Hotel overnachting:€ 121,-€ 121,-
Betaling voor 10 Okt.:- € 50,-- € 50,-
Volg ons: Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter

Home
Contact
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS

Call for papers 2014

www.cvs-congres.nlCall for papers 2014

CVS Call for papers 2014

Iets met ethiek – dilemma’s in de vervoersplanologie
Als vervoersplanologen dragen wij bij aan een duurzame, bereikbare en economisch vitale samenleving. Daarmee vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol. Het zijn onze onderzoeken, adviezen, beleid en innovaties die leiden tot gebiedsontwikkeling, verbetering en vernieuwing van netwerken, verkeers- en mobiliteitsmanagement, andere subsidievormen of aangepaste regelgeving. Het betreft vaak grote investeringen – grotendeels gefinancierd uit publieke middelen – die worden gedaan om maatschappelijke belangen te realiseren. Betrouwbare informatie en adviezen zijn nodig om tot overwogen en juiste beslissingen te komen. Maar wat is dan 'betrouwbaar' en wat zijn 'juiste' beslissingen? De moderne samenleving stelt de vervoersplanologie voor allerlei dilemma’s, velen met een ethisch randje. We schetsen er enkele.

Nieuwe technologie. Hoewel nieuwe technologie, big data en geavanceerde modellen mogelijkheden scheppen om meer te meten, modelleren en verklaren, creëren ze ook een zekere mate van schijnzekerheid. De waarde van de uitkomsten is immers afhankelijk van wat we erin gestopt hebben. Lukt het ons voldoende om deze schijnzekerheid te onderkennen? En, in hoeverre tasten deze nieuwe ontwikkelingen de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers aan?

Wie betaalt, bepaalt? Een ander dilemma is het gebruik van inzichten om gewenste antwoorden te onderbouwen: laten we de gegevens voor zich spreken of zoeken we ook wel eens bij een gewenst advies de bijbehorende onderbouwing? Doen we alles waar de opdrachtgever of bestuurder ons voor betaalt, of hanteren we daarbij eigen principes of grenzen?

Rol van de wetenschap. Ook de wetenschap staat voor verschillende dilemma’s. Is het belangrijk om zoveel mogelijk te publiceren in prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften of moet ‘maatschappelijke relevantie’ worden nagestreefd?

Publieke doelstellingen, private partijen. Van beleidsontwikkeling tot uitvoering zoekt de overheid steeds meer samenwerking met private organisaties. Hoe ver kunnen overheden gaan als het gaat om het neerleggen van publieke taken bij private organisaties? Het betrekken van private organisaties heeft uiteraard voordelen, maar nemen zij belangen van ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen wel voldoende mee in hun beslissingen? En wat is de rol van vervoersplanologie in de participatiesamenleving?

Verbreding vakgebied. We kunnen voertuigverliesuren reduceren met meer rijstroken, maar wat was ook al weer het bovenliggende doel? Bereikbaarheid? Duurzaamheid? Toegang tot arbeid? Is er ruimte voor deze waaromvraag? En voor minder traditionele oplossingen, misschien wel van buiten ons vertrouwde domein?  

Kortom, in 2014 is het thema van het CVS iets met ethiek en dagen we u uit om na te denken over dilemma’s in ons vakgebied. Laten we eens kritisch naar onszelf en ons vakgebied kijken. We nodigen u uit mee te doen in het debat en een paper te schrijven en te presenteren op het komende CVS.

Sprekers openingssessie
In de openingssessie van het CVS 2014 zullen twee heren Pe(e)ters ons meenemen in hun ethische visie op de vervoersplanologie.

Kris Peeters, ook bekend als 'de andere Kris Peeters' (de echte, zegt hij zelf) is Vlaams Mobiliteitsexpert. Heuvelend parcours van politieke en sociale wetenschappen via sociale en culturele antropologie naar verkeerskunde. Eerste en tevens laatste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan burgers, bedrijven en overheden. Auteur van ‘Het voorruitperspectief’, ‘De file voorbij’ en 'Weg van mobiliteit'. Schrijft columns, opiniebijdragen en blogberichten. Spreker omdat hij niet kan zwijgen. Zijn lijfspreuk is 'Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen' en daardoor is Kris een beetje berucht.

Peter Peters is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Wijsbegeerte van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) van de Universiteit Maastricht. Na het voltooien van zijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1985 werkte hij als publicist voor ondermeer NRC Handelsblad en Intermediair. Vanaf het begin van de jaren negentig hield hij zich bezig met sociale en culturele verklaringen voor de groei van de automobiliteit. In 2003 promoveerde Peters aan de Universiteit Maastricht op een cultuurwetenschappelijke studie naar de betekenis van tijd en snelheid in het hedendaagse reizen, die verscheen onder de titel De haast van Albertine. In 2006 publiceerde de Engelse uitgeverij Routledge de bewerking van dit boek onder de titel Time, Innovation and Mobilities. Naast zijn academisch onderzoek deed hij contractonderzoek voor het Ruimtelijk Planbureau, het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (PB IVVS), de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, het Rathenau Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is sinds de oprichting in 2006 lid van de editorial board van het Engelstalige journal Mobilities, uitgegeven door Sage. Als docent is hij betrokken bij de bacheloropleidingen Cultuurwetenschappen en European Studies en de masteropleidingen Cultures of Arts, Science and Technology Research en Arts, Literature and Society van de FdCMW.

CVS-lab
Wij ontmoeten elkaar dit jaar in de Lichttoren in Eindhoven: de plek waar Philips Lighting voorheen haar innovaties bedacht en produceerde. Geïnspireerd door deze locatie wil het CVS-bestuur een ander licht laten schijnen op onze klassieke programmaopzet. We willen verkennen of er manieren zijn om onze “20 minuten presentatie met 10 minuten discussie” te verrijken met andere sessievormen. Onder de naam CVS-lab gaan we, naast de bekende en vertrouwde papersessies, experimenteren met nieuwe vormen, waarbij discussie een prominentere rol inneemt en er meer ruimte is voor (zelf)reflectie. Voor meer informatie over de CVS-lab sessies klik hier.

Lijkt het u interessant om uw paper te presenteren in één van deze sessies? Maak dit dan – geheel vrijblijvend – kenbaar bij het aanmelden van uw paper. Na sluiting van de vooraanmelding op 15 juli zullen we u nader informeren over hoe u uw paper hierop kunt laten aansluiten en wat we van u verwachten tijdens het CVS. Mocht dat niet geheel aansluiten bij uw interesses, dan is dat geen probleem. U kunt altijd deelnemen aan het CVS zoals dat voorgaande jaren mogelijk was.

Deelname aan het CVS: paper aanmelden, schrijven, indienen en presenteren

Deelname aan het CVS is mogelijk door een paper in te dienen en deze te presenteren tijdens het CVS. Alle ingediende papers worden in principe opgenomen in het programma. U schrijft uw bijdrage op persoonlijke titel. Uw bijdrage kan gaan over een afgerond onderzoek, maar ook over een nieuw, nog niet uitgekristalliseerd idee, een aansprekend ontwerp, een nieuwe methode of een goed onderbouwde mening. Ook een reactie op een paper van een voorgaand CVS behoort tot de mogelijkheden. U bent vrij in het kiezen van een eigen onderwerp. Uw paper kan kort of lang zijn. Als u kiest voor een langere bijdrage, beperk u dan tot maximaal 15 pagina's (inclusief bijlagen). Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Een paper mag maximaal 3 auteurs hebben waarvan minimaal één auteur deelnemer is aan het CVS 2014. Als er te veel papers worden aangemeld, behoudt het bestuur zich het recht voor te selecteren op basis van datum van aanmelding, relatie met het thema en de kwaliteit van de paper. De richtlijnen voor het schrijven van papers, zijn te vinden op onze website. Mochten de richtlijnen u voor onoverkomelijke problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur van het CVS via info@cvs-congres.nl

Belangrijke data: 15 juli en 15 september

De bijdragen dienen vooraf aangemeld te worden. Dit kan tot en met 15 juli via onze website. Klik hier om uw papers aan te melden. De definitieve papers dienen uiterlijk 15 september ingediend te worden via de website. Het tijdpad voor de organisatie van het CVS is strak en we moeten deze datum dan ook strikt handhaven. 

Voor deelname aan het CVS dient elke deelnemer zich persoonlijk te registreren. Dit is mogelijk tussen 15 juli en 15 september. Ook hiervoor kunt u op de website terecht. Elke deelnemer dient auteur te zijn van één of meerdere bijdragen aan het CVS. Elke deelnemer verzorgt maximaal twee presentaties.   

Datum en locatie

Het CVS 2014 vindt op 20 en 21 november plaats in de Lichttoren in Eindhoven (Igluu congrescentrum). Informatie over deze locatie is te raadplegen via onze website (‘locatie’).

Waarvoor dient het thema?

Het thema van het CVS staat centraal tijdens de traditionele openingssessie waarbij toonaangevende gastsprekers hun visie op het thema geven en de discussie aangaan met het publiek. Deelnemers worden uitgenodigd om dit thema te verwerken in hun persoonlijke bijdrage aan het congres. U bent echter vrij om te bepalen of en in welke mate u uw bijdrage aan het CVS wilt afstemmen op het thema.

Voor nadere informatie over deelname en de tarieven, zie onze website. Klik hier voor de tarieven van het CVS2014. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Gerda Wiggemans van de congresorganisatie van het CVS. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en wensen u succes met het opstellen van uw paper. 

Kent u collega’s die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door. 

Met vriendelijke groeten, 

Het CVS-bestuur:

Daniëlle Snellen(voorzitter)

Johannes Beuckens

Matthijs Dicke-Ogenia

Teije Gorris

Niek Mouter

Vincent Weeda

 

 

 

Het CVS?

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Zoeken

Berichten

Geslaagd CVS
We kunnen terugkijken op een geslaagd CVS 2014 met een goede sfeer! Veel sprekers deden iets met ethiek, de inleiders Pe(e)ters voorop. Naast de gebruikelijke kennisuitwisseling wa...
Lees verder »
Prijswinnaars CVS 2014
Marco te Brömmelstroet won dit jaar met zijn paper: 'De choreografie van een kruispunt: Naar een gebruiksgeorienteerde ontwerplogica voor kruispunten' de prijs voor het beste pape...
Lees verder »

Meer berichten »