De prijzen worden als volgt berekend:
 Reguliere deelnemerJongere
Deelname:€ 499,-€ 299,-
Hotel overnachting Ibis:€ 93,-€ 93,-
Hotel overnachting Theater:€ 123,-€ 123,-
Betaling voor 10 Okt.:- € 50,-- € 50,-
Volg ons: Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter

Home
Contact
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS

Call for Papers 2015

www.cvs-congres.nlCall for Papers 2015

CVS 2015

-----------------------------------------


SPREKERS OPENINGSSESSIE

In de openingssessie betreden dit jaar weer twee uitgenodigde sprekers het podium. Onder de deskundige leiding van Erik Verroen gaan we op verkenning langs en voorbij de grenzen van ons werk. Sarah Gagestein is taalstrateeg en haar specialisme is framing: welke taal past het beste bij je boodschap. Maar ook: hoe bepaalt taal de lijnen waarbinnen we denken en werken. Ze is eigenaar van Taalbureau Taalstrategie en schrijver van ‘Denk niet aan een roze olifant’  en ‘Harder praten helpt niet’. Stephanie Akkaoui Hughess is oprichter van AKKA Architects. In haar werk probeert ze ruimte zo te ontwerpen dat deze menselijke interacties bevordert. Waar architecten veelal vooral focussen op de fase van ontwerp en realisatie van een gebouw, kijk zij nadrukkelijk daar voorbij en richt zich op hoe het gebouw functioneert wanneer het gebruikt wordt.

Lees verder

-----------------------------------------


WINNAARS CVS BLOGWEDSTRIJD VOOR JONGEREN BEKEND!
LEES MEER

-----------------------------------------

Buiten de lijntjes kleuren - Tijd voor een nieuwe aanpak?

De samenleving verandert, net als ons vakgebied. De druk op steden neemt toe en de verschillen met perifere gebieden worden groter. Burgers worden mondiger en nemen samen met bedrijven steeds vaker verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Budgetten voor aanleg en exploitatie lopen terug en ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Het adagium “je gaat er over of niet” wordt meer en meer vervangen door samenwerking tussen partijen vanuit elk een eigen verantwoordelijkheid. Gebieden blijvend bereikbaar en aantrekkelijk houden vraagt steeds meer om andere maatregelen. Maar om welke andere maatregelen gaat het dan? Voldoen de huidige instrumenten, concepten en de rolopvatting van de vervoersplanoloog nog? Of is nu het moment aangebroken waarop wij buiten de  lijntjes moeten gaan kleuren?

Vernieuwing door trial and error
Wat binnen of buiten de lijntjes ligt kan snel veranderen. Begin jaren ’90 was bijna elke student tegen de invoering van de OV-studentenkaart. Tegenwoordig is de studentenkaart een verworven recht en leiden plannen voor het afschaffen tot grote weerstand. Ook de invoering van betaald parkeren en het creëren van autoluwe binnensteden was nog niet zo lang geleden controversieel, maar nu steeds meer gemeengoed. Betaald rijden is echter een voorbeeld van hoe het – ondanks talloze studies en varianten – niet is gelukt een vernieuwing door te voeren. Ook het afschaffen van de reiskostenvergoeding in 2012 had binnen een week geen enkele voorstander meer. We zijn benieuwd naar andere voorbeelden van buiten de lijntjes kleuren. Hoe zijn deze ideeën tot stand gekomen en wat was er voor nodig om ze gerealiseerd te krijgen? Waarom lukte het bij andere initiatieven juist niet om deze doorgevoerd te krijgen? En wat leren we daarvan voor de toekomst?

Instrumenten
Steeds vaker wordt de vraag gesteld of we wat betreft de ontwikkeling van ons instrumentarium niet veel vernieuwender moeten denken. In hoeverre bepalen de bestaande kaders inmiddels hoe we denken? Al jaren bestaat het idee dat verkeersmodellen te veel gericht zijn op het meten van voertuigverliesuren van de auto en te weinig oog hebben voor andere relevante aspecten van mobiliteit en infrastructuur. Wat moet er gebeuren om een betere koppeling met ruimtelijke ordening te realiseren en ook te zorgen voor een volwaardige plek voor andere vervoersmiddelen? Wat betekent de brede discussie over doorgeslagen rendementsdenken voor de MKBA? En heeft het gebruik van modellen een stimulerende of dempende werking op outside-the-box denken?   

Moet de vervoersplanoloog vaker buiten de lijntjes kleuren?
Buiten de gebaande paden denken en handelen wordt gezien als een belangrijke eigenschap om tot vernieuwingen en verbeteringen te komen. Mensen en instanties die in staat zijn om buiten de gebaande paden te treden zien de mogelijkheid om iets slimmer of beter te doen dan volgens de huidige regels van het spel. Tegelijkertijd zijn bestaande lijntjes vaak niet zonder reden getrokken. Wij nodigen deelnemers aan het CVS uit om zowel pleidooien te houden voor als tegen buiten de gebaande paden treden. Welke kennis en vaardigheden worden hiervoor gevraagd? Hierbij rijst ook de vraag of we als gemeenschap van vervoersplanologen divers genoeg zijn buiten de lijntjes te kleuren.

Deelname aan het CVS: paper aanmelden, schrijven, indienen en presenteren
Deelname aan het CVS is mogelijk door een paper in te dienen en deze te presenteren tijdens het CVS. Alle ingediende papers worden in principe opgenomen in het programma. U schrijft uw bijdrage op persoonlijke titel. Uw bijdrage kan gaan over een afgerond onderzoek, maar ook over een nieuw, nog niet uitgekristalliseerd idee, een aansprekend ontwerp, een nieuwe methode of een goed onderbouwde mening. Ook een reactie op een paper van een voorgaand CVS behoort tot de mogelijkheden. U bent vrij in het kiezen van een eigen onderwerp. Uw paper kan kort of lang zijn. Als u kiest voor een langere bijdrage, beperk u dan tot maximaal 15 pagina's (inclusief bijlagen). Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Een paper mag maximaal 3 auteurs hebben waarvan minimaal één auteur deelnemer is aan het CVS 2015. Als er te veel papers worden aangemeld, behoudt het bestuur zich het recht voor te selecteren op basis van datum van aanmelding, relatie met het thema en de kwaliteit van de paper. De richtlijnen voor het schrijven van papers, zijn te vinden op onze website (richtlijnen paper). Mochten de richtlijnen u voor onoverkomelijke problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur van het CVS (contactgegevens).

Belangrijke data: 15 juli en 15 september
De bijdragen dienen vooraf aangemeld te worden. Dit kan tot en met 15 juli via onze website. Klik hier om uw papers aan te melden. De definitieve papers dienen uiterlijk 15 september ingediend te worden via de website. Het tijdpad voor de organisatie van het CVS is strak en we moeten deze datum dan ook strikt handhaven.
Voor deelname aan het CVS dient elke deelnemer zich persoonlijk te registreren. Dit is mogelijk tussen 15 juli en 15 september. Ook hiervoor kunt u op de website terecht. Elke deelnemer dient auteur te zijn van één of meerdere bijdragen aan het CVS. Elke deelnemer verzorgt maximaal twee presentaties.  

CVS-lab
Vorig jaar experimenteerden we in het CVS-lab met andere sessievormen. Dat was een groot succes. Dit jaar geven we de meeste succesvolle sessies, het discussiepaper en het kampvuur, een plek in het programma. Ook de reguliere sessie behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast willen we ruimte bieden voor eigen initiatief en is het aan de deelnemers van het CVS om zelf buiten de lijntjes te kleuren. Mocht u suggesties hebben voor creatieve sessievormen of specifieke ideeën hebben voor de presentatie van uw eigen paper, dan gaan we graag in gesprek met u om te bespreken of en hoe uw idee is te realiseren. Voor meer informatie over de CVS-lab sessies klik hier.

Datum en locatie
Het CVS 2015 vindt op 19 en 20 november plaats in Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen. Informatie over deze locatie is te raadplegen via onze website (‘locatie & route’).

Waarvoor dient het thema?
Het thema van het CVS staat centraal tijdens de traditionele openingssessie waarbij toonaangevende gastsprekers hun visie op het thema geven en de discussie aangaan met het publiek. Deelnemers worden uitgenodigd om dit thema te verwerken in hun persoonlijke bijdrage aan het congres. U bent echter vrij om te bepalen of en in welke mate u uw bijdrage aan het CVS wilt afstemmen op het thema.

De tarieven voor CVS 2015 worden nog bekend gemaakt. Voor nadere informatie over deelname, zie onze website. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Gerda Wiggemans van de congresorganisatie van het CVS. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en wensen u succes met het opstellen van uw paper.

Kent u collega’s die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

 

Met vriendelijke groeten,

Het CVS-bestuur:
Daniëlle Snellen (voorzitter)
Johannes Beuckens
Matthijs Dicke-Ogenia
Teije Gorris
Niek Mouter
Vincent Weeda

Het CVS?

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Zoeken

Berichten

Twee prijswinnaars CVS prijs 2015
Donderdag 19 november werden de winnaars van de CVS-prijs 2015 bekend gemaakt. Dit gebeurde op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), waarvan de 42e editie dit jaar i...
Lees verder »
Winnaars blogwedstrijd 2015 bekend
Dit jaar organiseerde het CVS voor het eerst een blogwedstrijd voor jongeren. Totaal zijn 8 inschrijvingen ontvangen. Het CVS-bestuur heeft de inzendingen vakkundig gejureerd en he...
Lees verder »

Meer berichten »