Richtlijnen Paper

We verzoeken u de template te gebruiken die u hier rechts kan downloaden.

In het kort

 • Let op: Titel en samenvatting staan samen op één pagina zodat de papers compacter te printen en te bekijken zijn. Daarnaast zijn opmaakstijlen ingezet: als je Kop 1, Kop 2 etc. toepast op een paragraaftitel, krijgt deze automatisch de voorgeschreven opmaak.
 • Neem op pagina 1 een Nederlandstalige samenvatting op van minimaal 300 en maximaal 400 woorden. De samenvatting heeft regelafstand 1,0;
 • Wees je ervan bewust dat de samenvatting wordt gebruikt voor het indelen van het CVS-programma en de voorselectie voor de CVS-Prijs. Met een goede samenvatting draag je bij aan de kwaliteit van het programma. De samenvatting wordt ook opgenomen in het programmaboek. Daarop baseren veel deelnemers de keuze voor de sessies die zij bijwonen.
 • Gebruik marges van 2,5 cm aan alle zijden, regelafstand 1,2, Verdana 10pt voor de hoofdtekst en 8pt voor de paginanummering (middenonder)
 • Een paper is maximaal 15 pagina's lang, inclusief titelpagina met samenvatting (pagina 1) en eventuele bijlagen. Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Mocht deze richtlijn je voor onoverkomelijke problemen stellen (bijv. je redt het niet binnen 15 pagina's, omdat je paper een literatuuroverzicht is), neem dan contact op met het bestuur.
 • Het paper dient via de website in pdf-format te worden ingediend. De samenvatting dient ook separaat via de website te worden aangeleverd.


1. Inhoudelijke opbouw

1.1 Per paper graag één onderwerp behandelen. Allerlei afgeleide problemen niet uitwerken en zijpaden vermijden.

1.2 Voor de opbouw worden de volgende richtlijnen in overweging gegeven:

Inleiding (paragraafgewijs)

 • Omschrijving van het probleemveld en het daarin te behandelen onderwerp;
 • Literatuurverwijzing(en) naar elders gepubliceerde uitwerkingen;
 • Korte samenvatting van de in het paper te ontwikkelen gedachtegang.

Uitwerking probleemveld/identificatie van het onderwerp

 • Literatuuroverzicht;
 • Verwante problemen;
 • Eventuele stellingen.

Eigen gedachteontwikkeling met betrekking tot het probleemveld

 • In dit hoofdstuk worden modellen ontwikkeld, hypothesen opgesteld en getoetst, meningen beargumenteerd, etc.

Toepassing of toepassingsmogelijkheid

 • In dit hoofdstuk op te nemen data-analyses, resultaten, toepassingsvelden, uitgewerkte voorbeelden etc.

Literatuur en verwijzingen


2. Samenstelling

2.1 De eerste pagina (= titelpagina) bevat de volgende informatie (gecentreerd):

 • De titel van de bijdrage;
 • De naam (namen) van de (maximaal 3) auteur(s);
 • De werkkring van de auteur(s);
 • E-mailadres van de auteur(s);
 • "Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 21 en 22 november 2024, Utrecht"

Je wordt dringend verzocht de titel van de bijdrage informatief en kort te houden (maximaal 15 woorden). Het verdient aanbeveling het meest kenmerkende hoofdwoord van de titel zo ver mogelijk vooraan te zetten.

2.2 De Nederlandse samenvatting (op dezelfde pagina) dient minimaal 300 en maximaal 400 woorden te bevatten en te worden opgemaakt met een enkele regelafstand. De samenvatting wordt vooraf gegaan door de titel, die cursief gedrukt wordt. Wees je ervan bewust dat de samenvatting een belangrijke rol speelt bij het indelen van de papers in het CVS-programma en de nominatie voor de CVS-prijs. Een goede samenvatting maakt het beter mogelijk een goede indeling te maken. Ook wordt de samenvatting opgenomen in het programmaboek. Een groot deel van de deelnemers gebruikt dit boek om te bepalen aan welke sessies hij of zij deelneemt.

2.3 De overige pagina's bevatten de eigenlijke tekst.

2.4 Het verdient sterke aanbeveling het paper goed te structureren door middel van genummerde hoofdstukken en paragrafen.

2.5 Het paper mag in totaal maximaal 15 pagina's omvatten, inclusief de titel/samenvatting, en eventuele bijlagen!


3. Bladindeling

3.1 In het paper dienen de volgende marges toe te worden gepast:

 • Boven- en ondermarge: 2,5 cm.
 • Linker- en rechtermarge: 2,5 cm.

3.2 Op de titelpagina dient de titel, de informatie over de auteurs (naam, werkgever en e-mailadres) en de tekst "Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 21 en 22 november, Utrecht" gecentreerd te worden. De samenvatting dient uitgevuld te worden. De tekst op de overige pagina's dient links te worden uitgelijnd.

3.3 De pagina's worden genummerd, met uitzondering van de titelpagina. De nummering staat middenonderaan de pagina. Gebruik Verdana 8pt voor de paginanummering


4. Typografie

4.1 De tekst wordt opgemaakt op regelafstand 1,2, met uitzondering van de samenvatting (enkele regelafstand).

4.2 Het te gebruiken lettertype dient Verdana (10 punts) te zijn.

4.3 Het gebruik van logo's e.d., op welke pagina dan ook, wordt niet toegestaan. Evenmin accepteren we allerlei overbodige toevoegingen (herhalen van titel, bedrijfsnaam o.i.d., of extra balken op elke pagina).

4.4 De opmaak van de titels is als volgt:

 • Opmaak van titel van het paper: Verdana 12-punts vet gecentreerd
 • Opmaak van titel hoofdstuk: Verdana 10-punts vet met nummering
 • Opmaak van titel paragraaf: Verdana 10-punts cursief met nummering
 • Opmaak van titel subparagraaf: Verdana 10-punts cursief zonder nummering

5. Figuren

5.1 De figuren kunnen in kleur of zwart-wit worden opgemaakt. Denk bij het gebruik van kleuren wel aan de leesbaarheid indien het paper in zwart-wit wordt afgedrukt.

5.2 Het maximale formaat voor de figuren en tabellen is A4-formaat, waarbij men de eerder aangegeven marges in acht dient te nemen.

5.3 De figuren en tabellen dienen van nummers te worden voorzien.


6. Literatuurverwijzingen

6.1 De bronnen dienen juist en volledig te worden vermeld. Te vermelden zijn:

 • De auteur(s);
 • De volledige titel;
 • Van boeken e.d. de plaats van uitgifte, de uitgever en het jaar van publicatie;
 • Van tijdschriftartikelen de volledige naam van het tijdschrift, de jaargang of het jaartal, het nummer of de maand, en de paginanummers.

7. Inleveren

7.1 Het gehele paper dient als PDF-bestand te worden ingediend via de website.

7.2 De samenvatting dient tevens zonder opmaak te worden ingediend via de website.