De CVS prijs 2017

Juryrapport CVS prijs 2017

De jury heeft alle samenvattingen gelezen en hier negen papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op 1) wetenschappelijke kwaliteit, 2) beleidsmatige relevantie en praktische toepasbaarheid, 3) de mate van 'inspiratie die het oproept, grensverlegging en lef/gedurfde stellingname', 4) de relatie met het thema van 2017, Lang zullen we Leren! Uiteindelijk zijn vijf papers genomineerd waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. De beoordeling van de samenvatting en papers heeft geblindeerd plaatsgevonden, dus zonder de namen en organisaties van de auteurs te kennen.

1e prijs
Rijstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en online enquête.
Marco de Baat, Victor Knoop en Serge Hoogendoorn

Rijstrookwisselgedrag is een actueel thema waar iedereen een beeld bij heeft. Tegelijkertijd is dit gedrag vaak contextafhankelijk. Dit paper biedt gedetailleerde inzichten in rijstrookwisselgedrag van automobilisten in een groot aantal scenario's zoals de rijstrook- en snelheidskeuze op een twee-strooksnelweg met veel vrachtverkeer rechts of het moment waarop men naar rechts gaat voor een naderende afslag. Bijzonder sterk is dat er een combinatie is gemaakt van rij-experiment en een grootschalige enquête, en internationale validatie. De resultaten zijn opvallend en bieden inzichten die bijdragen aan de doorontwikkeling van microscopische verkeersmodellen en aan de implementatie van Talking Traffic. Het paper roept ten slotte voor de jury nieuwe vragen op ten aanzien van de programmering van de toekomstige zelfrijdende auto.

2e prijs
Nieuwe inzichten in de maatschappelijke waarde van natuur, milieu en reistijd
Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Manuel Ojeda Cabral

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt vaak ingezet om mobiliteitsbeleid te toetsen. Belangrijk hierbij is de waardering die individuen geven aan verschillende soorten baten, zoals reistijdwinst en geluidsoverlast. De auteurs stellen dat er in de huidige methodiek te weinig rekening wordt gehouden met milieuwaarden omdat individuen teveel worden gezien als consumenten. Zij concluderen op basis van goed uitgevoerde discrete keuze-experimenten dat een individu als consument andere keuzes maakt dan een individu als burger. De meest opvallende bevinding vond de jury dat burgers veel meer waarde hechten aan het beperken van geluidsoverlast dan in de huidige methode wordt verondersteld. De jury ziet grote mogelijke implicaties van dit onderzoek voor de wijze waarop mobiliteitsbeleid wordt getoetst en de investeringsbesluiten die worden gemaakt.

3e prijs
Paradox van de proef; verbinden van leren met reguliere in- en uitvoering
Jaap Groenendijk

Om iets nieuws uit te proberen worden er vaak proeven gehouden. De auteur van dit korte discussiepaper inspireerde de jury met de stelling dat het vooral de succesfactoren van proeven zijn die tegelijkertijd de faalfactoren voor het opschalen zijn. Een proef krijgt vaak extra aandacht, beleidsmatige ruimte en middelen. De betrokkenen werken vaak volgens een eigen werkwijze. Soms zijn de verwachtingen van de proef te hoog, stelt de auteur. In andere gevallen wordt er tijdens de uitvoering van de proef te weinig aandacht besteed aan de verbinding met en consequenties voor de reguliere productieomgeving. De jury vond in dit paper helaas nog geen duidelijk antwoord op de paradox van de proef en hoopt dat er een vervolg komt op deze denklijn om het leereffect van proeven te vergroten.

Naast de prijswinnaars heeft de jury een eervolle vermeldingen voor:

Nieuw data-driven verkeersmodel MRDH modelleert met fiets-OV-keten de sterkst groeiende modaliteiten beter van Stefan de Graaf, Arjan Veurink en Hans Lodder en Slim roosteren bij onderwijsinstellingen van Maartje van der Aa en Anouk Hodde.

De jury van het CVS 2017

MSc. N. Guis, Nederlandse Spoorwegen
drs. C. Stelling, MuConsult (voorzitter jury 2017)
dr. M. Snelder, TNO
ir. J. Kalfsbeek, Twynstra Gudde
drs. T. Straatemeier, Goudappel Coffeng


De jury heeft de CVS prijzen 2017 als volgt toegekend:

1e prijs: Marco de Baat, Victor Knoop en Serge Hoogendoorn met Rijkstrookwisselgedrag scherper in beeld: een rij-experiment en een online enquête.

2e prijs: Niek Mouter, Sander van Cranenburgh en Manuel Ojeda Cabral met Nieuwe inzichten in de maatschappelijke waarde van natuur, milieu en reistijd.

3e prijs: Jaap Groenendijk met Paradox van de proef; verbinden van leren met reguliere in- en uitvoering.

Het volledige juryrapport vindt u hier