De CVS prijs 2021

Juryrapport CVS prijs 2021

De jury heeft alle 84 samenvattingen gelezen en hier 12 papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op 1) wetenschappelijke kwaliteit/redeneerlijn, 2) praktische toepasbaarheid, 3) de mate van 'inspiratie die het oproept, grensverlegging en lef/gedurfde stellingname', 4) schriftelijke verzorging. Uiteindelijk zijn vijf papers genomineerd waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. Daarnaast is wederom de in 2019 geïntroduceerde originaliteitsprijs, die naast de drie reguliere prijzen bestaat, toegekend. De beoordeling van de samenvatting en papers heeft geblindeerd plaatsgevonden, dus zonder de namen en organisaties van de auteurs te kennen.

1e prijs

Geven een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een Participatieve Waarde Evaluatie andere beleidsaanbevelingen: de casus van Amsterdam
Niek Mouter

Dit jaar staat het CVS in het teken van 'de betekenis van reizen', dat roept al snel de vraag op van 'wat is de waarde van reizen'. Dit paper vergelijkt een relatief nieuwe methode, de Participatieve Waarde Evaluatie, met de alom bekende maatschappelijke kosten-batenanalyse. In een PWE kiezen deelnemers, gegeven een beperkt budget, welke maatregelen zij zouden doorvoeren. Het is een vorm van 'maatschappelijke wenselijkheid' en kan zo helpen in het prioriteren van (overheids)projecten. Uit de casus voor Amsterdam blijkt dat projecten die de verkeersveiligheid en verbeteringen voor fietsers/voetgangers hoger scoren in een PWE en dat projecten gericht op de auto beter scoren in een MKBA. De jury vond dit een zeer fijn geschreven paper. Het betreft een innovatieve methode die de burger 'aan de knoppen zet'. Het leest fijn en de bevindingen zijn interessant. De jury had graag meer gelezen over de praktische toepasbaarheid en vervolgonderzoek. De wetenschappelijke kwaliteit is hoog en de uitkomsten hebben potentieel verregaande consequenties. Om die redenen heeft de jury besloten dit paper de 1ste prijs uit te reiken.

Gedeelde 2e/3e prijs

Dit jaar doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat na het beoordelen van alle papers de jury constateert dat er 2 papers gemiddeld exact hetzelfde cijfer scoren. Om die reden heeft de jury besloten dit jaar een gedeelde 2e/3e prijs uit te reiken.

2e/3e prijs

Van eerste stappen tot sprint: de ontwikkeling van een nieuw soort voetgangersmodel, de Rotterdamse LoopMonitor
Tessa Leferink, André de Wit en Laurens Versluis

Voetgangers zijn traditioneel lastig te vangen in verkeersmodellen. Dit paper beschrijft de aanpak en werkwijze naar een nieuw soort voetgangersmodel voor de stad Rotterdam. De jury prijst dit paper vanwege het vernieuwende en relevante onderwerp. Daarnaast zien we dat er een sterke innovatieve methodologie met Machine Learning wordt toegepast om de berekening van voetgangersintensiteiten te verbeteren. Wel het de jury graag gewild dat juist dit 'Machine Learning' verder toegelicht zou worden. Dat is in ons opzicht nu 'te' beperkt om exact te kunnen volgen wat er wordt gedaan. Ondanks dit verbeterpunt, vindt de jury dit een prettig paper om te lezen. Bovendien is de toepasbaarheid goed omschreven. De jury is benieuwd naar hoe dit ook in andere steden toegepast kan worden. Redenen voor de jury om dit paper te belonen met een gedeelde 2e /3e plek.

2e/3e prijs

Uniform ontworpen Europees HSL-netwerk, impact voor lijnvoering, ticketprijzen en governance strategie

Jorik Grolle, Barth Donners en Odes Cats

Europees hogesnelheidsnetwerk is een onderwerp dat geregeld op het CVS de revue passeert. Dit paper biedt vernieuwende inzichten in een Europees ontworpen HSL-netwerk met een hoge wetenschappelijke kwaliteit. Het is een nieuwe toepassing van het typische lijn-frequentieprobleem. De auteur(s) hebben aangetoond te beschikken over een grondig kennisniveau van modellering en de keuzes die worden gemaakt zijn goed onderbouwd. Dit zorgt er wel voor dat het paper aandachtig moet worden gelezen. De jury had graag ook een reflectie gezien met nationale optimalisaties zoals in Nederland of Duitsland. Het paper bevat heldere conclusies en verrassende aanbevelingen. Zo merken we op dat de bevindingen (lange, meerdere grensoverschrijdende lijnen) aanleiding zijn voor het pleiten tot verregaande samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen. Dit is een ander geluid dan we de laatste jaren horen over concurrentie en opening van het Europees spoorwegennet. Wij zien in dit werk dan ook een goed discussiestuk. Redenen om ook dit paper te belonen met een gedeelde 2e/3e plek.

Originaliteitsprijs

Nu eens een nuchter verhaal over mobiliteitshubs: geen heilige graal, maar wat dan wel?

Christiaan Kantes en Arthur Scheltes

In navolging van de vorige fysieke CVS congres in 2019 is er ook dit jaar een originaliteitsprijs uitgereikt. Deze prijs kan worden toegekend aan een paper die is opgevallen vanwege originaliteit en/of gedurfde stellingname. De keuze is dit jaar gevallen op de paper die een nuchter verhaal brengt over mobiliteitshubs. Mobiliteitshubs leven op dit moment overal, ze zouden de oplossing zijn voor vele mobiliteitsuitdagingen. De auteurs stellen echter dat mobiliteitshubs de typische verwachtingencyclus van innovaties volgen en dat de verwachtingen nu te hoog gespannen zijn. Er dreigt een dal aan teleurstellingen te volgen. De auteurs blikken vooruit naar de 3 mogelijke pijnpunten: deelmobiliteit, eigenaarschap/financiën en kopieergedrag. Aan het einde wordt afgesloten met een overweging waarom sommige typen hubs wel of juist niet zouden werken. Dit paper geeft een verfrissende kijk op de mobiliteitshub en is daarmee maatschappelijk zeer relevant. Daarbij is de stellingname gedurfd door te stellen dat een dal aan teleurstellingen volgt. De jury vond dit tegengeluid erg waardevol en rijkt om die reden aan dit paper de originaliteitsprijs uit.

De jury van het CVS 2021

Martijn Heufke Kantelaar, Royal HaskoningDHV (voorzitter)

Jan Banninga, Nederlandse Spoorwegen

Ricardo van Breemen, Twynstra Gudde

Marie José Olde Kalter, Goudappel Coffeng

Maaike Snelder, TNO

Dennis van Soest, MuConsult